Zrównoważone finanse

Zrównoważone finanse

Podyplomowe Studium Prawno-Finansowe

Informacje ogólne

Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących zdobyć lub poszerzyć swoją
wiedzę na temat idei zrównoważonych finansów (sustainable finance) wprowadzanej obecnie
do mechanizmów funkcjonowania sektora finansowego.

Wynikające z polityki klimatycznej i Europejskiego Zielonego Ładu zmiany mają na celu
nakierowanie nowego strumienia kapitału na inwestycje w gospodarce realnej, które
zrealizują postulaty zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a także usprawnią działanie
mechanizmów zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym dla zapewnienia
stabilności finansowej sektora.

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych,
posiadający tytuł magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką
zrównoważonych finansów.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

50

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów
Koszt studiów

6800 zł

(1) opłata jednorazowa za całość studiów (do 15 listopada)

Cel studiów

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie problematyki zrównoważonych finansów, zarówno w wymiarze prawnym jak i finansowym. Program obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym, jak też zajęcia pomagające we wdrażaniu rozwiązań z obszaru zrównoważonych finansów.

Co oferujemy

Studia prowadzone są w formie hybrydowej. Całość obejmuje 220 godzin zajęć, z czego 200 godzin wykładów i warsztatów jest realizowanych w trybie zjazdowym sobotnio-niedzielnym, średnio co 2 tygodnie.

Kadra

Do grona wykładowców należą: prof. dr hab. Szymon Malinowski, dr Robert Rybski, dr Paweł Marcisz, prof. dr hab. Wiktor Kotowski, dr Anne-Marie Weber, dr hab. Aleksandra Wąsowska, dr Karolina Panfil, dr hab. Cezary Błaszczyk, dr Diana Bożek, dr Magdalena Porzeżyńska, dr Michał Kurtyka, dr Maciej Grabowski, Ludwik Kotecki, dr Agnieszka Smoleńska, dr Piotr Otawski, Sylwia Zaremba-Janukowicz, Daria Ringwelska-Ładak, Piotr Piłat, Monika Karkosza, Katarzyna Szwarc, Izabela Flakiewicz, Dagmara Bartczak-Wieczorek, Paweł Sawicki oraz Weronika Wojturska. Zajęcia poświęcone problematyce raportowania do organu nadzoru prowadzą przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Przedmioty

 • Wstęp do nauki o klimacie
 • Globalna i unijna polityka klimatyczna
 • Wstęp do ekonomii zmian klimatu
 • Sustainability, ESG, CSR & Greenwashing
 • Polityka klimatyczna UE - cele klimatyczne, dokumenty strategiczne, zobowiązania międzynarodowe
 • Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zrównoważonych finansów w UE
 • Unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji – wstęp (klasyfikacja i kryteria)
 • Różnorodność biologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów i usług ekosystemowych
 • Bioróżnorodność w praktyce regulatora
 • Ład korporacyjny w świetle postulatu zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • Zrównoważony rozwój a obowiązki raportowania (NFRD i CSRD)
 • Zrównoważony rozwój a obowiązki raportowania instytucji finansowych (SFDR)
 • Zrównoważony rozwój a strategia biznesowa
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie wewnętrzne (procesy i organizacja)
 • Zrównoważony rozwój a umowy handlowe
 • Zrównoważony rozwój a polityka konkurencji
 • Zrównoważony rozwój a odpowiedzialność podmiotów gospodarczych
 • Wstęp do nauki o finansach
 • Ratingi zrównoważonego rozwoju
 • Unijny system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS
 • Kanały transmisji ryzyk klimatycznych, środowiskowych, społecznych i governance (ESG)
 • Zarządzanie ryzykami klimatycznymi, środowiskowymi & ESG
 • Ryzyka klimatyczne w działalności bankowej
 • Modelowanie ryzyka klimatycznego
 • Ryzyka ESG w regulacjach mikroostrożnościowych
 • Raportowanie ESG banków
 • Nadzór makroostrożnościowy i banki centralne a zmiany klimatu – aspekty prawne i instytucjonalne
 • Nadzór makroostrożnościowy i banki centralne a zmiany klimatu – techniki modelowania ryzyka
 • Wewnętrzne procesy bankowe, relacje z klientem, integracja finansowa
 • Zrównoważone inwestowanie (sustainable investment) jako nowa kategoria preferencji inwestorskich
 • Zrównoważone indeksy giełdowe
 • Zrównoważone produkty finansowe (sustainable asset management)
 • Zielone obligacje I - rodzaje, specyfika, emitenci publiczni/prywatni/ponadnarodowi
 • Zielone obligacje II - warunki emisji zielonych obligacji JST, korporacyjnych, skarbowych oraz obowiązki raportowania & weryfikacji
 • Zrównoważone kredytowanie
 • Geneza ESG w sektorze ubezpieczeń. Wprowadzenie do ryzyk klimatycznych w sektorze ubezpieczeń
 • Wprowadzenie do regulacji ESG obowiązujących sektor ubezpieczeń I
 • Wprowadzenie do regulacji ESG obowiązujących sektor ubezpieczeń II
 • ESG w produktach ubezpieczeniowych
 • Zielone UFK
 • ESG w polityce lokacyjnej (inwestycyjnej) zakładów ubezpieczeń
 • Zarządzanie zakładem ubezpieczeń z perspektywy ESG
 • Sprawozdawczość ESG do regulatora w sektorze ubezpieczeń
 • Praktyczne aspekty wdrażania ESG przez sektor ubezpieczeń
 • Pomoc publiczna a zielone inwestycje
 • Zielone budżetowanie
 • Zielone obligacje - Warsztat nr 1
 • Działania sektora prywatnego w reakcji na wprowadzane regulacje ESG – Public Affairs – Warsztat Nr 2
 • Seminarium Grupy I – X, praca dyplomowa

Aboslwent kierunku czyli kto?

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - osób związanych z sektorem finansowym – w roli pracowników instytucji finansowych, regulatorów, czy też interesariuszy których dotyka problematyka zrównoważonych finansów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).