Deklaracja

Deklaracja

dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej rekrutacja.wpia.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Kotwice (odnośniki w obrębie strony)

 • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.

Linki

 • Serwis zawiera grafiki będące odnośnikami i nieposiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający. Serwis zawiera odnośniki bez opisu tekstowego.

Nagłówki

 • Strony serwisu mogą zawierać błędne użycie znaczników nagłówków.
 • W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.

Formularze

 • W formularzu kontakt znajdują się elementy klikalne, do których nie można dotrzeć przy użyciu klawiatury. Korzystając z niego z użyciem ScreenReadera nie można wysłać zapytania.

Pola formularzy

 • W formularzu kontakt znajdują się elementy klikalne, do których nie można dotrzeć z poziomu klawiatury.

Obsługa błędów formularza

 • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych. Pola formularza nie informują o tym, czy ich wypełnienie jest niezbędne.

Pozostałe elementy sterujące strony

 • W zakładce FAQ znajdują się linki rozwijane, których stan jest nieprawidłowo sygnalizowany przez ScreenReader.

Elementy klikalne

 • Formularz kontakt posiada elementy klikalne, których nie można obsłużyć z klawiatury.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanego obszaru tzw. landmarku dla obszaru nawigacji.

Slajdy

 • Strona główna posiada pokaz slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.
 • Automatyczny pokaz slajdów utrudnia nawigację po stronie przy użyciu programów odczytu ekranu.

Dostępność wszystkich elementów na stronie

 • W formularzu kontakt znajdują się elementy klikalne, których nie można obsłużyć przy pomocy klawiatury.

Zabezpieczenia Captcha

 • Zabezpieczenia Captcha jest używane w formularzu kontaktowym, ale nie można go obsłużyć przy użyciu programu odczytu ekranu. Google reCaptcha ver 3 otrzymuje focus klawiatury, pomijając krytyczne pola formularza.

Wyszukiwanie w serwisie

 • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.

Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji

 • Serwis nie posiada mapy stron.

Widoczność fokusa klawiatury

 • Strony serwisu zawiera elementy aktywne ukrywające fokus klawiatury.

Dostępność elementów klikalnych

 • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.

Elementy dynamiczne strony

 • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.

Slajdery

 • Slajdy nie posiadają opisu tekstowego oraz możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.

Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony

 • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.

Logiczna kolejność fokusa klawiatury

 • Serwis zawiera elementy aktywne pomijane podczas nawigacji klawiaturą.

Walidacja HTML/CSS

 • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Odstępy w tekście

 • Serwis posiada treści niepoprawnie wyświetlane po dostosowaniu odstępów.

Konsekwentna identyfikacja elementów strony

 • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nieoznaczone właściwymi znacznikami. Nagłówki używane są do wyróżniania wizualnego a nie hierarchii treści.

Dostępność interfejsu użytkownika

 • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Inne zauważone problemy dostępności.

 • Istotne treści na pokazie slajdów strony głównej są całkowicie niedostępne z poziomu klawiatury. Slajdy zmieniają się zbyt szybko i nie ma możliwości ich zatrzymania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie rekrutacja.wpia.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Mateusz Klukowski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: webmaster@wpia.uw.edu.pl, telefon 22 55 24 355. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.