Finansowanie

Finansowanie

Wsparcie

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą liczyć na pomoc finansową. Jest to różnego rodzaju wsparcie o charakterze socjalnym, miejsce w akademiku oraz stypendium za wyróżniające wyniki w nauce. Poniżej znajdują się wszystkie informacje na temat kryteriów, jakie należy spełnić, oraz przeprowadzenie krok po kroku przez wnioski i wymagane dokumenty w celu otrzymania odpowiedniego rodzaju wsparcia finansowego.

Pomoc o charakterze socjalnym

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość progu dochodowego, do którego Komisja może przyznać stypendium, jest corocznie ustalana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości dochodu na członka rodziny studenta. Wysokość stypendium oblicza się przez odjęcie od kwoty bazowej przyjętej w postanowieniu Rektora UW wysokości dochodu na członka rodziny studenta. Przyjmuje się również najniższą wartość stypendium, którą musi dostać student niezależnie od wyniku przedstawionego wyżej algorytmu.

Stypendium socjalne jest przyznawane maksymalnie na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca. W celu otrzymania stypendium od danego miesiąca należy złożyć wniosek do 10 dnia tego miesiąca.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest formą zwiększenia podstawowego stypendium socjalnego. Mogą je otrzymywać jedynie studenci studiów stacjonarnych, którzy spełnią jedną z dwóch poniższych przesłanek:

  • z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
  • z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wysokość zwiększenia kwoty stypendium socjalnego jest ustalana przez Rektora UW.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przeznaczone dla studentów, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności należy przedstawić w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Wysokość stypendium jest zależna od stopnia posiadanej niepełnosprawności.

Stypendium specjalne jest przyznawane maksymalnie na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca. W celu otrzymywania stypendium od danego miesiąca należy złożyć wniosek do 10 dnia tego miesiąca.

Komisja stypendialna

Nasze dyżury odbywają się w pokoju 003 w Collegium Iuridicum I, w godzinach wskazanych na stronie samorządu.

Adres do korespondencji:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I, pok. 003

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Akademiki

Komisja stypendialna zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o przydzielenie miejsca w Domach Studenta UW. Obecnie Uniwersytet Warszawski posiada sześć Domów Studenckich. Przy przydzielaniu miejsc w Domach Studenta bierze się pod uwagę sumę punktów przyznawanych za miesięczną wysokość dochodu na członka rodziny w rodzinie studenta oraz za odległość od miejsca zamieszkania studenta do Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendium rektora

Stypendium jest przeznaczone dla studentów posiadających wyróżniające wyniki w nauce. W ramach stypendium rektora wyróżniamy dwie ścieżki ubiegania się o stypendium ze względu na rok studiów:

Dla studentów pierwszego roku – student pierwszego roku może otrzymać stypendium rektora, jeśli został przyjęty na studia w roku uzyskania egzaminu maturalnego oraz jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Dla studentów starszych lat – student może otrzymywać stypendium rektora, jeśli został wpisany na kolejny rok studiów i spełnił jeden z poniższych warunków:

  • uzyskał wysoką średnią ocen;
  • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
  • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Wniosek o stypendium rektora składa się do 15 października każdego roku akademickiego. Procedurą rozpatrywania wniosku zajmuje się Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów.

Więcej informacji na temat stypendium rektora znajduje się na stronie:

http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1865

Składanie wniosków

Wniosek

Podstawą do rozpoczęcia postępowania jest dostarczenie przez studenta wniosku do Komisji w formie fizycznej. W tym celu należy wypełnić wniosek na platformie USOSweb. W celu znalezienia odpowiedniego wniosku należy wybrać zakładkę „DLA WSZYSTKICH”, w której następnie należy wybrać zakładkę „WNIOSKI”. W celu rozpoczęcia edycji wniosku o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę oraz o akademik należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach. W celu rozpoczęcia edycji wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy uprzednio złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oświadczenie o dochodach

Do wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę oraz o akademik student musi dołączyć oświadczenie o dochodach swojej rodziny. Podstawą do obliczania dochodu są dochody rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie bądź miejsce w Domu Studenta.

Oświadczenie o dochodach jest generowane na platformie USOSweb. W celu znalezienia generatora oświadczeń należy wybrać zakładkę „DLA WSZYSTKICH”, w której następnie należy wybrać zakładkę „WNIOSKI”.

Składanie wniosku oraz lista podstawowych dokumentów

Wygenerowany wniosek wraz z oświadczeniem należy dostarczyć Komisji Stypendialnej na dyżurze albo za pośrednictwem poczty. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów poświadczających trudną sytuację materialną studenta. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca te dokumenty, które są obowiązkowe do każdego wniosku:

  • wygenerowany i wydrukowany wniosek z USOSweb,
  • wygenerowane i wydrukowane oświadczenie o dochodach z USOSweb,
  • zaświadczenia z Urzędów Skarbowych o wysokości uzyskanego dochodu wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie bądź miejsce w Domu Studenta,
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie bądź miejsce w Domu Studenta,
  • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie bądź miejsce w Domu Studenta.

W zależności od indywidualnej sytuacji studenta mogą być ponadto wymagane inne dokumenty, których pełen wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Znaczenie statusów wniosku w USOSweb

Wniosek złożony – wniosek studenta został pomyślnie zarejestrowany w Systemie USOSweb

Wniosek zarejestrowany – członek Komisji potwierdził datę wpłynięcia wniosku do Komisji

Wniosek gotowy do rozpatrzenia – członek Komisji zatwierdził oświadczenie oraz wniosek studenta

Wniosek rozpatrzony (decyzja gotowa do wysłania) – decyzja w sprawie stypendium została wygenerowana i jest gotowa do odbioru

Odbiór decyzji

Decyzję odbiera student osobiście albo osoba przez studenta upoważniona w formie pisemnej. Odebranie decyzji jest warunkiem dokonania wypłaty świadczenia. Decyzje w sprawie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych są wysyłane pocztą.

Wypłata

Wypłaty świadczeń mają zwykle miejsce w środku miesiąca. Dokładne terminy wypłat znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich.