Prawo

Prawo

niestacjonarne

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi magisterskie pięcioletnie niestacjonarne (płatne) studia na kierunku prawo. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest zdany egzamin maturalny.

Studia obejmują zarówno dyscypliny ogólne (tj. logika prawnicza, wstęp do prawoznawstwa, teoria i filozofia prawa, socjologia prawa), dyscypliny historyczne (prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych), jak i dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo i postępowanie administracyjne, cywilne, karne, prawo handlowe, finansowe, międzynarodowe itp.).

Na studiach zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. W zależności od przedmiotu, wykłady prowadzone są dla nieograniczonej liczby studentów albo dla maksymalnie 50 osób. Ćwiczenia prowadzone są w grupach maksymalnie 30-osobowych, a warsztaty w grupach maksymalnie 15-osobowych. Zróżnicowanie form zajęć umożliwia wszechstronne przekazanie wiedzy, jak również bezpośredni kontakt z prowadzącymi.

Sprawdź wymagane przedmioty maturalne i przeliczniki

Program studiów

WPiA UW przyjął unikalne w skali Polski rozwiązanie polegające na zrównaniu programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (z wyjątkiem zaliczenia WF, które nie są obowiązkowe dla studentów niestacjonarnych).

Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w takich samych zajęciach, co ich koledzy ze studiów stacjonarnych, prowadzonych przez tę samą kadrę akademicką.

Zajęcia odbywają się od od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-20:00. Każdy student samodzielnie układa grafik swoich zajęć, dzięki czemu ma możliwość pogodzenia pracy z nauka czy studiowania kilku kierunków jednocześnie.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

500

Czas trwania
Czas trwania

5 lat

Język wykładowy (1)
Język wykładowy (1)

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

jednolite studia magisterskie

Forma studiowania
Forma studiowania

studia niestacjonarne

Koszt studiów(2)
Koszt studiów(2)

8 500 zł

(1) możliwość wyboru języka angielskiego w przypadku większość wykładanych przedmiotów
(2) opłata jednorazowa za rok akademicki - 8500 zł . Istnieje możliwość płatności ratalnej w 3 ratach (9000 zł) oraz w 8 ratach (9360 zł)

ECTS

Na Wydziale Prawa od roku akademickiego 1999/2000 wprowadzony został system ECTS (European Credit Transfer System), stworzony w oparciu o opracowanie Komisji Wspólnot Europejskich DG XXII. Jego istotą jest wprowadzenie systemu punktowego. Każdemu z przedmiotów, a także każdemu z rodzajów prowadzonych zajęć, przypisana została określona liczba punktów. Student w okresie studiów musi uzyskać co najmniej 300 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie 60 punktów.

Stworzony program ECTS zakłada od III roku studiów możliwość swobodnego kształtowania programu studiów przez studenta. Dopuszcza on dokonywanie przez niego wyboru zajęć, w których chce on uczestniczyć, a także egzaminów, które chce zdawać w ramach poszczególnych lat studiów.

Tym samym pozwala studentowi na pogłębianie wiedzy w ramach wybranej przez niego specjalizacji.

Kadra

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach osobnych katedr, zakładów i pracowni. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Gersdorf

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr hab

prof. dr hab

Piotr Girdwoyń

Katedra Kryminalistyki

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Elżbieta Kornberger—Sokołowska

Katedra Prawa Finansowego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Marek Wąsowicz

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

dr hab.

dr hab.

Ewa Gmurzyńska

Centrum Prawa Amerykańskiego

dr

dr

Karolina Tetłak

Katedra Prawa Finansowego

Prof. ucz. dr hab.

Prof. ucz. dr hab.

Konrad Osajda

Katedra Prawa Handlowego

Prof. ucz. dr hab.

Prof. ucz. dr hab.

Marcin Wiącek

Katedra Prawa Konstytucyjnego

dr

dr

Dorota Krekora–Zając

Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego

dr

dr

Tomasz Lasocki

Katedra Prawa Ubezpieczeń

dr

dr

Vita Zagórowska

Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego

dr hab.

dr hab.

Łukasz Żelechowski

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych

Przedmioty główne

I rok

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Logika prawnicza
 • Prawa człowieka i obywatela
 • System prawny i zawody prawnicze
 • Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna
 • Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych
 • Prawo międzynarodowe publiczne

II rok

 • Podstawy prawa Unii Europejskiej
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne

III rok

 • Prawo cywilne: zobowiązania
 • Przedmioty wybrane przez studenta z puli przedmiotów kierunkowych
 • Bloki specjalizacyjne

IV rok

 • Przedmioty wybrane przez studenta z puli przedmiotów kierunkowych
 • Bloki specjalizacyjne

V rok

 • Seminarium magisterskie
 • Przedmioty wybrane przez studenta z puli przedmiotów kierunkowych
 • Bloki specjalizacyjne

Przedmioty kierunkowe

student wybiera co najmniej 9 z 13 poniższych przedmiotów i może je dowolnie rozłożyć w latach III-V

 • Prawo rodzinne i spadkowe
 • Prawo handlowe
 • Teoria i filozofia prawa
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Socjologia prawa
 • Kryminalistyka
 • Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo rolne i prawo żywnościowe
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
 • Prawo prywatne międzynarodowe

W trakcie studiów student wybiera i realizuje co najmniej cztery bloki specjalizacyjne, na które składają się powiązane tematycznie wykłady specjalizacyjne. Bloki te student wybiera w zależności od tego, jaką ścieżką kariery prawniczej chciałby w przyszłości podążyć. Przykładowo, student może zrealizować bloki poświęcone: prawu bankowemu, prawu mediów, prawu karnemu gospodarczemu itp. W trakcie studiów student realizuje również co najmniej dwa jednosemestralne seminaria specjalizacyjne (na latach III–IV), na których pogłębia wiedzę zdobytą na blokach specjalizacyjnych.

Co po prawie?

Co po prawie?

Absolwent prawa UW, czyli kto?

Osoby, które ukończą jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, są przygotowane do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe. Nasi absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze) lub do podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Mogą oni też myśleć o wstąpieniu do służby i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak m.in. Policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i wiele innych.

Nasz absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucji i konstrukcji prawniczych (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela).

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo pozwala ponadto na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).

Sposób nauczania procedur prawnych – w małych, kilkudziesięcioosobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykańskich) oraz podczas nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów – pozwala na zdobycie przez absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych, a także pozwala na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji, sztuki obrony własnego zdania, sztuki oratorskiej oraz nabycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem sali sądowej i wizyty studyjne w sądach powszechnych i administracyjnych pozwalają absolwentowi poznać sposób zachowania się w trakcie procesu, wykorzystać w praktyce umiejętności związane z reprezentowaniem klientów i przygotować się do dalszego kształcenia w celu uzyskania prawniczych uprawnień zawodowych.

Co po studiach?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.

Znani absolwenci Wydziału

 • Lech Falandysz

  Lech Falandysz

  Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP (1991–1995)

 • Leszek Bosek

  Leszek Bosek

  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Adam Bodnar

  Adam Bodnar

  Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Henryk Sienkiewicz

  Henryk Sienkiewicz

  Nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1905)

 • Adam Zieliński

  Adam Zieliński

  Rzecznik Praw Obywatelskich (1996-2000), Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (1982-1992)

 • Leonid Hurwicz

  Leonid Hurwicz

  Ekonomista, laureat Nagrody Nobla (2007)

 • Lech Paprzycki

  Lech Paprzycki

  Prezes Sądu Najwyższego Izba Karna (1999-2016)

 • Marek Safjan

  Marek Safjan

  Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego (1998-2006)

 • Małgorzata Gersdorf

  Małgorzata Gersdorf

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 • Leszek Garlicki

  Leszek Garlicki

  Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002-2012), Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993-2001)

 • Witold Gombrowicz

  Witold Gombrowicz

  Powieściopisarz, nowelista, dramaturg

 • Hanna Gronkiewicz–Waltz

  Hanna Gronkiewicz–Waltz

  Prezydent m.st. Warszawy, Prezes NBP (1992–2001)

 • Janusz Kochanowski

  Janusz Kochanowski

  Rzecznik Praw Obywatelskich (2006-2010), dyplomata

 • Jerzy Giedroyć

  Jerzy Giedroyć

  Publicysta, polityk, działacz emigracyjny

 • Jan Brzechwa

  Jan Brzechwa

  Poeta, satyryk, tłumacz

 • Lech Gardocki

  Lech Gardocki

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1998-2010)

Filmy

Zobacz dlaczego warto studiować na naszym Wydziale