Administracja

Administracja

stacjonarna I stopnia

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi trzyletnie stacjonarne studia na kierunku administracja.

Studia przygotowują do pracy urzędniczej w administracji publicznej – rządowej i samorządowej (na niższych i średnich stanowiskach). Studia licencjackie na kierunku Administracja odbywają się w trybie stacjonarnym (zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku). Wprowadzają studentów w tajniki teorii dobrej administracji (teoria organizacji i zarządzania; nauka o administracji publicznej; sprawna administracja; zarządzanie sprawami publicznymi). Kształtują postawy aprobujące służebną wobec obywatela rolę administracji publicznej oraz postępowanie zgodnie z wymogami etyki zawodowej.

Sprawdź wymagane przedmioty maturalne i przeliczniki

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

300

Czas trwania
Czas trwania

3 lata

Język wykładowy (1)
Język wykładowy (1)

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

Forma studiowania
Forma studiowania

studia stacjonarne

(1) możliwość wyboru języka angielskiego w przypadku niektórych wykładanych przedmiotów

ECTS

Od roku akademickiego 1999/2000 program studiów administracyjnych prowadzony jest w systemie ECTS (European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) w celu zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Jego istotą jest wprowadzenie systemu punktowego.

Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów. Do zaliczenia 3 lat studiów niezbędne jest zdobycie 180 punktów (w każdym roku 60 punktów).

Kadra

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach osobnych katedr, zakładów i pracowni. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Elżbieta Chojna—Duch

Katedra Prawa Finansowego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Jacek Jagielski

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Marek Zubik

Katedra Prawa Konstytucyjnego

dr hab.

dr hab.

Dorota Dzienisiuk

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

prof. ucz. dr hab.

prof. ucz. dr hab.

Karol Karski

Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego

dr hab.

dr hab.

Piotr Przybysz

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

dr

dr

Jowanka Jakubek—Lalik

Zakład Nauki Administracji

dr

dr

Maciej Sokołowski

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

Tryb nauki

Studia licencjackie na kierunku Administracja odbywają się w trybie stacjonarnym (zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku). Obok tradycyjnych wykładów nauczanie odbywa się z uwzględnieniem form wymagających udziału studentów: liczne konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia e-learningowe.

Po pierwszych 4 semestrach nauki o charakterze ogólnym następuje wybór specjalizacji:

 • administracyjno-gospodarczej
 • urzędniczej

Praktyki

W toku studiów student odbywa specjalnie przygotowane dla niego praktyki zawodowe, które organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji UW!

Przedmioty główne

I rok

 • Konstytucyjne podstawy administracji publicznej
 • Prawo administracyjne cz. I - ogólne
 • Geneza współczesnej administracji
 • Podstawy prawa
 • Nauka o administracji publicznej
 • Elementy logiki prawniczej
 • Informatyka w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Prawo cywilne w administracji

II rok

 • Cyfryzacja w administracji - e-administracja
 • Prawo administracyjne cz. II - osobowe
 • Prawo administracyjne cz. III - rzeczowe
 • Administracyjne prawo gospodarcze
 • Prawo socjalne
 • Prawo pracy
 • Legislacja administracyjna
 • Kontrola administracji
 • Prawo zamówień publicznych
 • Źródła prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej
 • Finanse publiczne

III rok

Przedmioty obowiązkowe

 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy prawa karnego
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji


Jednocześnie student realizuje jedną z dwóch wybranych przez siebie specjalizacji:


Specjalizacja administracyjno-gospodarcza

 • Podstawy prawa handlowego
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo podatkowe
 • Postępowanie cywilne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Gospodarka komunalna
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
 • Prawo karno-skarbowe

Specjalizacja urzędnicza

 • Ochrona prawna obywatela
 • Prawo zabezpieczenia społecznego
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Prawo konsumenckie
 • Regulacje prawne rynku rolnego Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego
 • Organizacja ochrony środowiska
 • System oświaty

Absolwent administracji UW, czyli kto?

Osoby, które ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych.

Absolwent studiów pierszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji. Studia zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych.

Absolwent stuidiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szczegółową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej jako pewnego rodzaju organizacji, a ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego.

Absolwent posiada również szeroką wiedzę z wybranego przez siebie obszaru kształcenia specjalistycznego, obejmującego szczegółowe i niezwykle przydatne w obecnych realiach społecznych i gospodarczych zagadnienia gospodarczo-podatkowe, porządku publicznego oraz szeroko rozumiane problemy urzędnicze. Absolwent posiada również wiedzę kierunkową w interesujących go zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie wykładów specjalistycznych (z kilkunastu dostępnych) przez każdego studenta w toku studiów.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Administracja, jest przygotowany do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, zmierzających do uzyskania dyplomu magistra w obszarze nauk administracyjnych.

Co po studiach?

Studia II stopnia oraz Studia Podyplomowe

Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na WPiA UW na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Znani absolwenci Wydziału

 • Leszek Garlicki

  Leszek Garlicki

  Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002-2012), Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993-2001)

 • Adam Zieliński

  Adam Zieliński

  Rzecznik Praw Obywatelskich (1996-2000), Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (1982-1992)

 • Lech Gardocki

  Lech Gardocki

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1998-2010)

 • Leszek Bosek

  Leszek Bosek

  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Henryk Sienkiewicz

  Henryk Sienkiewicz

  Nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1905)

 • Leonid Hurwicz

  Leonid Hurwicz

  Ekonomista, laureat Nagrody Nobla (2007)

 • Janusz Kochanowski

  Janusz Kochanowski

  Rzecznik Praw Obywatelskich (2006-2010), dyplomata

 • Jan Brzechwa

  Jan Brzechwa

  Poeta, satyryk, tłumacz

 • Witold Gombrowicz

  Witold Gombrowicz

  Powieściopisarz, nowelista, dramaturg

 • Lech Paprzycki

  Lech Paprzycki

  Prezes Sądu Najwyższego Izba Karna (1999-2016)

 • Hanna Gronkiewicz–Waltz

  Hanna Gronkiewicz–Waltz

  Prezydent m.st. Warszawy, Prezes NBP (1992–2001)

 • Małgorzata Gersdorf

  Małgorzata Gersdorf

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 • Jerzy Giedroyć

  Jerzy Giedroyć

  Publicysta, polityk, działacz emigracyjny

 • Adam Bodnar

  Adam Bodnar

  Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Marek Safjan

  Marek Safjan

  Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego (1998-2006)

 • Lech Falandysz

  Lech Falandysz

  Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP (1991–1995)

Filmy

Zobacz dlaczego warto studiować na naszym Wydziale