Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Prawa Spółek

Informacje ogólne

Potrzeba specjalistycznych wykładów dotyczących poszczególnych zagadnień prawa spółek manifestowana była od początku obowiązywania Kodeksu spółek handlowych. Nadal zainteresowanie prawem spółek wśród polskich prawników różnych generacji jest bardzo duże. Zagadnienia te przyciągają uwagę również przedstawicieli innych profesji, głównie z racji pełnionych w spółkach ważnych funkcji – członków zarządów, rad nadzorczych. Także wspólnicy posiadający znaczne pakiety udziałowe są zainteresowani znajomością tego prawa. Dlatego też ze wszech miar uzasadnione jest prowadzenie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiów podyplomowych poświęconych problematyce prawa spółek.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

100

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

6 000 zł

(1) 6 000 zł (opłata jednorazowa); 6 300 zł (opłata w trzech ratach);

Cel studiów

Celem Podyplomowego Studium Prawa Spółek jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego.

Co oferujemy

Program obejmuje łącznie 210 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty i niedzielę. Program studiów obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy Kodeksu spółek handlowych, zmiany prawa firmowego, nowe przepisy o prokurze, nowe prawo upadłościowe i naprawcze, zmiany wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, itd. W programie Studium są także uwzględnione zagadnienia prawno-karne, podatkowe i rachunkowe spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

Kadra

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW:

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Józef Okolski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Piotr Kruszyński

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Król— Bogomilska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Hanna Litwińczuk

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Gersdorf

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Krystyna Szczepanowska—Kozłowska

dr hab.

dr hab.

Adam Opalski

dr

dr

Wiesław Opalski

dr

dr

Jacek Krauss

dr

dr

Jerzy Modrzejewski

dr

dr

Małgorzata Modrzejewska

dr

dr

Marta Litwińska

dr hab.

dr hab.

Beata Kozłowska—Chyła

dr

dr

Cezary Wiśniewski

dr

dr

Marek Grzybowski

dr

dr

Łukasz Gasiński

dr hab.

dr hab.

Katarzyna Bilewska

dr

dr

Artur Nowacki

dr

dr

Dominika Wajda

Osoby (eksperci) zapraszani z zewnątrz:

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Józef Frąckowiak

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Grzegorz Domański

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Stanisław Sołtysiński

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Wojciech Katner

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Andrzej Szumański

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Wojciech Popiołek

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Wrzołek—Romańczuk

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Andrzej Całus

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Andrzej Kidyba

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Ryszard Skubisz

sędzia sr

sędzia sr

Dorota Kozarzewska

Przedmioty główne

 • Wprowadzenie do prawa handlowego i prawa spółek
 • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
 • Powstanie i konstrukcja spółki osobowej
 • Powstanie spółek kapitałowych
 • Prokura i pełnomocnictwo
 • Spółka jednoosobowa
 • Prawo firmowe
 • Zarząd w spółkach kapitałowych
 • Kontrola i nadzór
 • Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi
 • Zmiany w składzie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników/Walne zgromadzenie
 • Charakter prawny uchwał spółek kapitałowych
 • Pojęcie kapitału
 • Zmiana kapitału w spółkach
 • Odpowiedzialność zbywcy udziałów i akcji
 • Ochrona mniejszości w spółkach akcyjnych
 • Zasady Corporate Governance w spółkach prawa handlowego
 • Łączenie spółek
 • Prawne aspekty fuzji i przejęć

 • Odpowiedzialność cywilna w spółkach prawa handlowego
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Pozyskiwanie kapitałów w spółkach publicznych
 • Umowy między wspólnikami w spółkach kapitałowych
 • Elektroniczne czynności prawne spółek
 • Elektroniczny sposób rejestracji spółki i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń woli
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Procedury rejestrowe
 • Spółka w upadłości
 • Aspekty podatkowe działalności spółek
 • Rachunkowość spółek
 • Prawo pracy w stosunkach spółkowych
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach
 • Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorców
 • Prawno-karne aspekty prawa spółek
 • Arbitraż handlowy. Instytucje arbitrażowe
 • Pomoc publiczna dla spółek prawa handlowego
 • Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci studiów otrzymują zaawansowaną i kompleksową wiedzę z zakresu prawa spółek. Pomoc w uzyskaniu wysokich kompetencji w omawianej dziedzinie wynika z możliwości zaproponowania uczestnikom studium, jako wykładowców, najwyższej klasy specjalistów rekrutujących się z kadry naukowej największych krajowych ośrodków uniwersyteckich, sędziów Sądu Najwyższego i praktyków wykonujących różne zawody prawnicze. Absolwenci studiów swobodnie poruszają się w następujących obszarach wiedzy obejmującej prawo spółek:

Znają warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w ogólności, w tym szczególnie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie spółek prawa handlowego. Potrafią przeprowadzić kompleksowo procedurę mającą na celu powołanie do życia poszczególne rodzaje spółek prawa handlowego (osobowe i kapitałowe). Znają elektroniczny sposób rejestracji spółek i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń woli. Poznali procedury rejestracyjne w ogólności, potrafią w pełni wykorzystać dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym. Swobodnie poruszają się w takich obszarach wiedzy dotyczącej spółek, jak spółka w organizacji, prawo firmowe, prokura i pełnomocnictwo, reprezentacja spółek, zarządzanie i nadzór w spółkach, prawa udziałowe i rozporządzanie nimi, umorzenie praw udziałowych. Potrafią prawidłowo zwołać i przeprowadzić zgromadzenie/walne zgromadzenie wspólników, wiedzą jak podjąć uchwały, jak je zaskarżyć. Jakie są podstawy prawne zmian w składzie wspólników. Jak zawierane są umowy między wspólnikami spółek kapitałowych. Jak skutecznie dokonać czynności prawnej w formie elektronicznej. Znają takie pojęcia, jak pojęcie kapitału, jak dokonuje się zmian w kapitale spółek, jakie są podstawy odpowiedzialności w spółkach, na czym polega ochrona mniejszości w spółkach kapitałowych, kiedy mamy do czynienia ze spółką jednoosobową, jakie są procedury transformacji spółek, jak rozumieć pojęcie zakazu konkurencji w prawie spółek, jakie znaczenie mają zasady Corporate Governance w działalności spółek. Znają przesłanki i procedury upadłościowe i układowe. Absolwenci poznali konstrukcję spółki europejskiej.

Orientują się w prawie rynku kapitałowego, znają nowe formuły prawne na rynku kapitałowym. Znają odrębności konstrukcyjne spółek publicznych. Orientują się w możliwościach stosowania prawa pracy w stosunkach spółkowych. Znają podstawy ochrony własności przemysłowej w działalności przedsiębiorców. Orientują się w prawie podatkowym i rachunkowości spółek. Znają przepisy prawno-karne mające zastosowanie do konstrukcji spółkowych. Znają rolę i sposoby korzystania z instytucji arbitrażowych, zwłaszcza arbitrażu handlowego. Orientują się w aktualnej praktyce orzeczniczej dotyczącej spółek.