Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest w szczególności dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe. Przeznaczone są dla lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw pacjenta, a także menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Pracowników Urzędów Administracji Centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, a także prawników specjalizujących się w prawie medycznym.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

80

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

4 300 zł

(1) 4 300 zł (opłata jednorazowa); 4 500 zł (opłata w 2 ratach); 4 700 zł (opłata w 4 ratach)

Cel studiów

Celem Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny jest pogłębienie przez przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, medycznych i okołomedycznych wiedzy z zakresu prawnych i etycznych aspektów opieki zdrowotnej. Program prawniczy koncentruje się na omówieniu zasad wykonywania różnych zawodów medycznych oraz zasad odpowiedzialności z nimi związanych (cywilnej, karnej, administracyjnej i zawodowej).

Co oferujemy

Program studiów obejmuje łącznie 174 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty i niedziele. Studium ma charakter intedyscyplinarny. Składa się z 3 bloków tematycznych: prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia świetnie przygotowana kadra naukowa, na którą składają się najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjaliści z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń.

Kadra

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie eksperci z wykładanych przedmiotów.

dr hab.

dr hab.

Zbigniew Banaszczyk

dr hab.

dr hab.

Maria Boratyńska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Ewa Gruza

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Rafał Kubiak

dr hab.

dr hab.

Przemysław Konieczniak

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Jacek Hołówka

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Paweł Łuków

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Michał Skrzypek

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Roman Wieruszewski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Elżbieta Zakrzewska— Manterys

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Eleonora Zielińska

dr hab.

dr hab.

Małgorzata Barzycka—Banaszczyk

dr hab.

dr hab.

Jan Kulesza

Przedmioty główne

 • Pojęcie prawa medycznego, podstawowe akty normatywne
 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy i personelu medycznego
 • Lekarskie standardy i przywileje zawodowe: gwarancje prawne dla pacjenta
 • Odpowiedzialność karna lekarzy i personelu medycznego
 • Odpowiedzialność karna podmiotów leczniczych za czyny zabronione
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i personelu medycznego
 • Prawa i obowiązki pracownicze osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej
 • Aspekty administracyjno-prawne działalności podmiotów leczniczych
 • Formularze zgody pacjenta
 • Prawo medyczne w kazusach
 • Dochodzenie roszczeń przed Rzecznikiem Praw Pacjenta w świetle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dowody w medycznym procesie cywilnym
 • Zagadnienia zdrowia publicznego w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego
 • Kultura narodzin- standardy opieki okołoporodowej
 • Dokumentacja medyczna
 • Podstawy prawne ochrony zdrowia psychicznego
 • Prawa pacjenta
 • Eksperyment medyczny
 • Zakażenia szpitalne
 • Europejska Konwencja Bioetyczna a prawo polskie
 • Obowiązki podmiotów leczniczych po śmierci pacjenta
 • Odpowiedzialność karna za błąd medyczny popełniony w zespołowym działaniu
 • Wzajemne relacje różnych form odpowiedzialności prawnej
 • Prawnokarne aspekty ochrony pracowników służby zdrowia przed agresją ze strony pacjentów
 • Prawa reprodukcyjne
 • Prawne i etyczne aspekty zapłodnienia in vitro
 • Prawo w medycynie sądowej
 • Pozasądowa droga dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne
 • Opiniowanie sądowo-lekarskie
 • Prawo doświadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego w ZUS
 • Eksperyment medyczny
 • Zdarzenia niepożądane
 • Aspekty prawne i praktyczne szczepień
 • Zasady wystawiania recept
 • Kontrola świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawienia recept
 • Zasady refundacji leków
 • Import docelowy leków
 • Odpowiedzialna przejrzystość (EFPIA Disclosure)praktyczne aspekty i możliwe skutki wprowadzenia samoregulacji na terenie Polski i EU
 • Swobodny przepływ pacjentów w Unii Europejskiej
 • Pracownik medyczny a firmy farmaceutyczne
 • Wprowadzenie do bioetyki
 • Wprowadzenie do filozofii moralnej
 • Pacjent – pracownik medyczny: relacje etyczne
 • Kodeksy etyczne
 • Autonomia pacjenta
 • Śmierć i umieranie
 • Paternalizm medyczny
 • Transplantacje
 • Korupcja
 • Sprawiedliwość w medycynie
 • Hospicja i opieka paliatywna
 • Eutanazja
 • Prywatność pacjenta
 • Etyczne problemy finansowania opieki medycznej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jako element działań na rzecz zdrowia
 • Społeczna problematyka niepełnosprawności
 • Wstęp do socjologii medycyny
 • Społeczny model choroby
 • Warsztaty „Komunikacja interpersonalna”

Filmy

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny