Podyplomowe Studia

Podyplomowe Studia

Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej,
Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Informacje ogólne

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów obejmują 160 godzin.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

130

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

3 800 zł

(1) Opłata jednorazowa: 3 800 zł. Opłata w dwóch ratach: 4 000 zł

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa karnego, gospodarczego kodeksowego i pozakodeksowego, przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu, ubezpieczeniowych, prawa antymonopolowego, podstaw ekonomii i rachunkowości. Poznanie zasad i podstaw prawnych stosowania technik pracy operacyjnej, w omawianym obszarze przestępczości, w tym z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, analizą kryminalną i elektronicznym systemem odzyskiwania mienia.

Co oferujemy

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Kadra

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Piotr Kruszyński

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Piotr Girdwoyń

prof. UW dr hab.

prof. UW dr hab.

Małgorzata Król–Bogomilska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Ewa Gruza

doc. dr

doc. dr

Hanna Gajewska–Kraczkowska

doc dr.

doc dr.

Marek Grzybowski

dr hab.

dr hab.

Magdalena Błaszczyk

dr hab.

dr hab.

Sławomir Żółtek

dr

dr

Anna Zientara

dr

dr

Barbara Namysłowska–Gabrysiak

dr hab.

dr hab.

Szymon Pawelec

a także pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni

Przedmioty główne

Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 7 bloków tematycznych.

1. Zagadnienia wprowadzające – 24 h

Zagadnienia zgrupowane w tym bloku tematycznym mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi przepisami z zakresu prawa karnego gospodarczego, zakresu kryminalizacji patologii gospodarczych, skalą zjawiska, a także wykładnią znamion typów przestępstw skierowanych przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz systemem kar w przypadku ich popełnienia. Poruszana jest także kwestia szkód i odpowiedzialności za nie. Słuchacze otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, księgowości i rachunkowości. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych teoretyków i praktyków, podczas wykładów prezentowane są kazusy, które uczestnicy zajęć muszą rozwiązać, a wskazane rozstrzygnięcie uzasadnić. Po zakończeniu zajęć tego bloku słuchacz ma posiadać wiedzę z zakresu przepisów regulujących odpowiedzialność karną za przestępstwa gospodarcze, potrafić przypisać określone znamiona czynu do określonych zachowań sprawcy. Pozna podstawy sporządzania i obrotu dokumentami w księgowości i rachunkowości.

2. Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych – 14 h

Blok drugi ukierunkowany został na przedstawienie słuchaczom przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym, a odnoszących się do ochrony mienia (kradzież mienia, przywłaszczenie, paserstwo), ochrony instytucji państwowych i samorządowych (przestępstwa korupcyjne, nadużycie władzy). Uczestnik studium nabiera umiejętności kwalifikowania określonych zachowań sprawcy jako danego typu przestępstwa, analizuje, czy zachowanie wyczerpuje wszystkie ustawowe znamiona czynu, poznaje linię orzeczniczą w tym zakresie. Wiedza ta jest niezbędna do wykonywania zawodów związanych z ujawnianiem i ściganiem przestępstw kierowanych przeciwko mieniu.

3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego – 30 h

W trzecim bloku tematycznym zostały ujęte zajęcia poświęcone specyfice prawnokarnej ochronie obrotu gospodarczego. Zostały one tak ułożone, by słuchacz stopniowo wgłębiał się w przepisy prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego, jednocześnie rozróżniając odpowiedzialność kodeksową i tzw. pozakodeksową. Omówieniu podlegają nie tylko ustawowe znamiona czynu zabronionego (oszustwa, prania pieniędzy, przestępstw skierowanych przeciwko wierzycielom, przestępstw związanych z przetargami publicznymi, obrotem papierami wartościowymi, przeciwko własności intelektualnej, czynów z prawa bankowego, celnego, w tym wspólnotowego), ale także bardzo bogate orzecznictwo i literatura przedmiotu. Słuchacze przepisy te analizują na podstawie przygotowanych przez wykładowców stanów faktycznych wynikających z praktyki. Muszą zatem nie tylko znać brzmienie normy, ale także umieć ją zastosować, przeanalizować wszystkie elementy zachowania sprawcy, zinterpretować je i przypisać do określonej kwalifikacji prawnej czynu. Nie jest to proste, gdyż normy prawne są niekiedy niedookreślone, a działania sprawców wychodzą poza przyjęte prawem schematy. W efekcie tych zajęć słuchacze powinni nabrać umiejętności kwalifikowania zachowań przestępczych w tym zakresie, samodzielnie oceniać stany faktyczne. Uzyskają wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego ścigania sprawców przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.

4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – 4 h

Uzupełnieniem tematyki poprzedniego bloku są przedmioty wyodrębnione w bloku czwartym, omawiającym zasady odpowiedzialności i postępowanie w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Słuchacz zapoznaje się z odnośnymi przepisami ustawowymi, a także omówiona zostaje, przez adwokata z bardzo dużym doświadczeniem w tych sprawach, specyfika postępowań karnych dotyczących podmiotów zbiorowych. Słuchacz nabierze umiejętności prowadzenia postępowań w tym zakresie, będzie potrafił prezentować własne racje, prowadzić postępowanie dowodowe.

5. Prawo karne skarbowe – 24 h

Blok tematyczny piąty w całości poświęcony został zasadom odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe. Jest to jeden z trudniejszych obszarów prawa karnego. Słuchacze zapoznają się z przepisami materialnymi, w tym z zasadami odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych. Omówiona zostanie także specyfika procesowego prawa karnego skarbowego, w tym postępowań o wykroczenia skarbowe oraz zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe. Uczestnicy zajęć nabiorą umiejętności kwalifikowania określonych zachowań sprawców jako przestępstwa i wykroczenia skarbowe, poznają zasady prowadzenia postępowań w tych sprawach, w tym prawa i obowiązki uczestników, metody poszukiwania i dokumentowania nadużyć skarbowych. Nabędą umiejętności – wiedzę i stosowne narzędzia – pozwalające im nie tylko skutecznie wykrywać tego typu przestępstwa i wykroczenia, ale także gromadzić materiał dowodowy i prawidłowo go oceniać.

6. Prawo antymonopolowe – 14 h

Przedmioty bloku szóstego omawiają przesłanki i przebieg postępowania antymonopolowego oraz sankcje administracyjne i administracyjno-penalne w sprawach o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Są to przedmioty wysoko specjalizacyjne, prowadzone przez najwybitniejszych znawców tej problematyki, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki stosowania przepisów antymonopolowych, chroniących konsumenta. W efekcie tych zajęć słuchacze będą potrafili samodzielnie zdiagnozować, czy określona sytuacja narusza prawo antymonopolowe, uzyskają wiedzę, jak należy w takich sytuacjach postępować, jakie środki i metody przewidziane przez prawo wdrożyć w praktyce, posiądą kompetencje niezbędne do skutecznej ochrony praw konsumenta.

7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu – 50 h


Jest to najobszerniejszy blok tematyczny, łączący zagadnienia procesowe z kryminalistycznymi, w tym sposobami prowadzenia pracy wykrywczej. Uczestnicy studiów zapoznają się z problematyką uprawnień i statusu władz przedsiębiorstwa w procesie karnym gospodarczym, a także ze specyfiką pozycji procesowej pokrzywdzonego przestępstwem gospodarczym. Prezentowane są zagadnienia dotyczące kierunków orzecznictwa administracyjnego w sprawach gospodarczych, wraz ze specyfiką tych postępowań. Zaprezentowane zostają tajniki prowadzenia śledztw i dochodzeń w sprawach karnych gospodarczych, w tym możliwości wykorzystania takich narzędzi, jak analiza kryminalna, Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia, nowoczesne technologie informatyczne, tzw. dowody elektroniczne. Poruszona zostaje kwestia fałszerstw dokumentów, w tym wiarygodność kserokopii dokumentów w obrocie gospodarczym. Omawiana jest rola i pozycja biegłego w tych sprawach. Słuchacze poznają metody działania administracji skarbowej. Treść tych zajęć została tak przygotowana, by słuchacz w pierwszej kolejności poznał podstawy prawne prowadzenia działań procesowych i pozaprocesowych w postępowaniach z omawianego zakresu, następnie poznał poszczególne narzędzia służące poprawie skuteczności pracy wykrywczej, potrafił je właściwie zastosować, a następnie wyniki tych działań wykorzystać w postępowaniu dowodowym. Powinien samodzielnie dobrać właściwe narzędzie wykrywcze, określić, jakich efektów oczekuje, ocenić te efekty, a następnie w ramach nabytych kompetencji świadomie wprowadzić je w praktykę działania określonej służby (policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony porządku publicznego czy organów celnych i finansowych).

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego. Nabiera umiejętności interpretacji przepisów prawa, stosowania określonych norm prawa w praktyce, rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań w omawianym zakresie. Potrafi zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej. Podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w organach ścigania, służbach celnych, skarbowych, wymiarze sprawiedliwości.