Podyplomowe Studia

Podyplomowe Studia

Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu

Informacje ogólne

Studium podyplomowe kompleksowo obejmuje problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzą teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.

Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratury, do zadań których należy w szczególności ściganie sprawców przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym,
  • funkcjonariuszy lub pracowników instytucji, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany,
  • przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, w szczególności funkcjonariuszy lub pracowników instytucji takich, jak sztaby antykryzysowe,
  • przedstawicieli mediów, którzy specjalizują się w problematyce zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu.
Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

100

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

3 800 zł

(1) 3 800 PLN (opłata jednorazowa); 4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Cel studiów

Studium podyplomowe Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu ma za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej i transgranicznej i terroryzmu.

Co oferujemy

Na program studiów składa się 10 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 15.40. Ze względu na różnorodność wykładowców reprezentujących zarówno teorię, jak i praktykę, możliwe jest przekazanie słuchaczom doświadczeń łączących obie te sfery. Dzięki temu pogłębiona refleksja teoretyczna podbudowana jest szerokim doświadczeniem empirycznym, co następnie umożliwia słuchaczowi wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy naukowi WPiA oraz innych Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i szkół wyższych, prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze Policji, żołnierze i funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo państwa.

Grono wykładowców reprezentujących zarówno teorię, jak i praktykę, pozwala na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębioną refleksję teoretyczną podbudowaną doświadczeniem empirycznym, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Piotr Girdwoyń

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Ewa Gruza

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Eleonora Zielińska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Król—Bogomilska

prof. UW dr hab.

prof. UW dr hab.

Maria Rogacka—Rzewnicka

dr

dr

Kacper Gradoń

doc. dr

doc. dr

Piotr Kładoczny

dr

dr

Magdalena Błaszczyk

dr

dr

Agnieszka Gutkowska

dr

dr

Barbara Namysłowska—Gabrysiak

dr

dr

Anna Ziętara

Przedmioty główne

Studia podyplomowe kompleksowo obejmują problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzę teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.

Studia te mają za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej i transgranicznej i terroryzmu.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

  1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz
  2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci studiów pogłębiają wiedzę nie tylko z zakresu prawa karnego. Nabierają umiejętności interpretacji i poszerzają posiadaną wiedzę teoretyczną przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej przestępczości krajowej, transgranicznej i terroryzmu.

Podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w organach ścigania, służbach celnych, skarbowych, wymiarze sprawiedliwości; posiadają wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwiązań prawnych i narzędzi pracy wykrywczej; wiedzą jak skutecznie wykorzystać informacje procesowe i pozaprocesowe (operacyjne i tzw. białego wywiadu) w procesie karnym.