Podyplomowe Studia

Podyplomowe Studia

Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Sporów

Informacje ogólne

Studia są skierowane do osób zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym szczególnie do osób związanych z zagadnieniami z zakresu mediacji i negocjacji oraz sztuki komunikacji w zawodzie prawnika. Program studiów wpisuje się w wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów, tym samym stanowiąc świetne przygotowanie teoretyczne i praktycznie dla wszystkich osób pragnących specjalizować się w tej dziedzinie.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

45

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

 5 500 zł

(1) Opłata jednorazowa za całe studia w wysokości 5.500 zł wniesiona do 15 października. Opłata w dwóch ratach 5700 zł. (I rata 2850,00 zł płatna do dnia 15 października; II rata 2850,00 zł płatna do dnia 15 lutego) Opłata w czterech ratach 6200,00 zł. (w przypadku opłaty w czterech ratach: I rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 października; II rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 listopada ; III rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 stycznia; IV rata 1550,00 zł płatna do dnia 15 marca).

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na przyswojenie zagadnień z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz sposobów efektywnego komunikowania się: (można umieścić poniżej, co składa się na wiedzę, umiejętności i postawy, ale według mojej opinii jest to nieczytelne i powinno być inaczej sformułowane)

Wiedza:

 • w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów
 • na temat. reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami
 • z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych
 • znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji
 • z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji)

Umiejętności:

 • umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia
 • umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu
 • umiejętność dostrzegania stereotypów
 • umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych
 • umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach
 • umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość
 • umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym

Postawy:

 • zmiana nastawienia do konfliktu – konflikt jako szansa a nie zagrożenie
 • otwartość na szukanie kreatywnych rozwiązań
 • lepsze rozumienie siebie i innych uczestników sytuacji konfliktowych – szacunek dla osób znajdujących się w takich sytuacjach
 • rozumienie znaczenia interesów oraz asertywność (postawa szacunku dla nich)

Co oferujemy

Studia obejmujące około 190 godzin zajęć podzielone są na dwie części:

Część ogólna odbywająca się w okresie od października do stycznia składa się z trzech głównych bloków tematycznych:

 • zagadnienia wstępne, teoria i psychologia konfliktu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • negocjacje.

Druga część studiów trwająca od lutego do czerwca, jest poświęcona mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzane są zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, karnego, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.

Większość zajęć odbywa się w formie interaktywnego wykładu ze szczególnym naciskiem położonym na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji dostosowywana jest do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (negocjacji – I semestr, a także mediacji – II semestr) w maksymalnie sześcioosobowych grupach, która jest obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera oraz nagrywana w celu możliwości późniejszej analizy przez uczestników.

Wykładowcy

Niewątpliwym atutem Studium jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów (negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, komunikacji interpersonalnej), którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studium.

dr hab.

dr hab.

Monika Latos—Miłkowska

dr hab.

dr hab.

Ewa Gmurzyńska

SSO

SSO

Agnieszka Rękas

SSR

SSR

Rafał Cebula

doc. dr

doc. dr

Małgorzata Barzycka—Banaszczyk

doc. dr

doc. dr

Elżbieta Łojko

doc. dr

doc. dr

Elżbieta Mikos—Skuza

doc. dr

doc. dr

Anna Rosner

dr

dr

Michał Fajst

dr

dr

Agata Gójska

dr

dr

Rafał Morek

dr

dr

Paweł Waszkiewicz

dr

dr

Małgorzata Wawrzyniak

dr

dr

Aleksandra Winiarska

mgr

mgr

Robert Boch

mgr

mgr

Anna Cybulko

mgr

mgr

Agnieszka Siedlecka—Andrychowicz

mgr

mgr

Maciej Tański

mgr

mgr

Konrad Sobczyk

Przedmioty główne

 • Wykład inauguracyjny
 • Wykład wprowadzający w tematykę Studiów
 • Rozwiązywanie sporów w społeczeństwach dawnych
 • Kształtowanie i zmiana postaw
 • Konflikt/zarządzanie konfliktem
 • Negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji
 • Negocjacje – rola prawa i prawników w negocjacjach
 • Negocjacje międzykulturowe i międzynarodowe
 • Aspekty językowe negocjacji i mediacji
 • Praktyczne wykorzystanie negocjacji
 • Wstęp do mediacji, Etapy mediacji
 • Wstęp do mediacji, Etapy mediacji
 • Przegląd uregulowań prawnych dotyczących mediacji
 • Rokowania, mediacje i arbitraż w zbiorowym prawie pracy
 • Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy
 • Mediacja w postępowaniu z udziałem nieletnich
 • Arbitraż
 • Mediacja w postępowaniu karnym
 • Mediacja w sporach rodzinnych
 • Spory w administracji i ich rozwiązywanie
 • Impas w mediacji
 • Mediacja w sprawach karnych z perspektywy sędziego
 • Facylitacja – grupowe rozwiązywanie problemów
 • Dobre usługi i fact-finding w konfliktach zbrojnych
 • Konflikty międzykulturowe
 • Przegląd regulacji prawnych dot. mediacji
 • Charakter prawny ugody zwartej w wyniku mediacji
 • Praktyka sądów w stosowaniu mediacji w sporach cywilnych
 • Rola prawa i prawników w mediacji
 • Mediacje w sporach gospodarczych
 • Elementy erystyki, retoryki i perswazji w mediacjach
 • Mediacje w praktyce

Absolwent kierunku, czyli kto?

Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.