Administracja stacjonarna II stopnia

Administracja stacjonarna II stopnia

przebieg rekrutacji

Krok 1

Rejestracja na internetowej platformie IRK od 6 czerwca

Do 20 września

Termin minął

W pierwszym kroku procesu rejestracji musisz założyć swoje indywidualne konto na uniwersyteckim portalu rejestracyjnym, uzupełnić dane, wybrać kryteria kwalifikacji oraz dokonać opłaty rejestracyjnej.

 • I tura: 06.06.2023-09.07.2023
 • II tura: 17.08.2023 - 20.09.2023
 • Załóż indywidualne konto rejestracyjne ?

  1. Wybierz zakładkę „Rejestracja”, a następnie wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Wypełnij formularz w celu utworzenia swojego indywidualnego konta rejestracyjnego.
  3. Zaloguj się na swoim koncie rejestracyjnym, używając numer PESEL jako swój login oraz hasło podane przy rejestracji.
  4. Po zalogowaniu się na indywidualne konto rejestracyjne, wypełnij pozostałe kroki rejestracyjne.

   Uwaga – jeśli nie posiadasz numeru PESEL, system wygeneruje dla Ciebie sztuczny numer PESEL.
  x
 • Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty ?

  Wypełnij dane osobowe i informacje kontaktowe, jak numer dowodu osobistego (paszportu) itp.

  Wypełnij informacje o wykształceniu, rodzaj dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, data wydania, nazwa szkoły, pole z oceną na dyplomie, średnią z toku studiów itp.

  Jeżeli Twój dyplom szkoły wyższej uprawniający do kontynuowania studiów został wydany za granicą, załącz na koncie rejestracyjnym jego kopię (skan) wraz z wykazem ocen, a także inne wymagane na etapie kwalifikacji dokumenty (np. certyfikat językowy). Do dokumentów należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

  Wypełnienie pól z (*) jest obowiązkowe.

  Sprawdzian znajomości języka polskiego**

  • I tura: 14.07.2022
  • II tura: 21.09.2022
  x
 • Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów

 • Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek

 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej ?

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 wynosi 85 zł za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja.

  System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków (opłata za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w ramach jednego kierunku naliczana jest oddzielnie).

  Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona odrębna opłata.

  Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

  http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplata-rekrutacyjna/

  x
 • Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej znajdującymi się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów ?

  Skorzystaj z zakładki Katalog – wybierz interesjący Cię przedmiot i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej.

  x
 • Jeżeli masz wątpliwości lub pytania – skontaktuj się z Biurem do spraw Rekrutacji

Krok 2

Sprawdź wyniki rekrutacji

Do 25 września

Termin minął

Zaloguj się na swoje indywidualne konto rejestracyjne w systemie IRK i sprawdź wynik rekrutacji.

 • I tura: 20.07.2023
 • II tura: 25.09.2023
Krok 3

Złóż wymagane dokumenty

Do 27 września

Termin minął
 • Po zakwalifikowaniu się na studia złóż wymagane dokumenty do komisji rekrutacyjnej WPiA ?

  I tura:

  • I termin: 21, 24-25.07.2023

  w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

  • II termin: 26-27.07.2023
  • III termin: 28, 31.07.2023
   kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

  II tura:

  • I termin: 25-26.09.2023

  w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

  • II termin: 27-28.09.2023

  Kolejne terminy zostaną wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjna. Prosimy śledzić powiadomienia w systemie IRK.

  Wymagane dokumenty:

  • dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny wraz jego kopią, celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem;

  • dowód osobisty albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszportu);

  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata;

  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz dowód uiszczenia opłaty za ELS - w przypadku kandydatów nieposiadających ELS;


   UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS,

  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią;

  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania;

  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

  potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: kopia wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu) albo zezwolenia na pobyt stały (karty stałego pobytu); ewentualnie kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kopia Karty Polaka, Karty Uchodźcy.

  http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

  x
Krok 4

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia i odbierz decyzję

 • Na swoim osobistym koncie rejestracyjnym otrzymasz informację o przyjęciu na studia (cudzoziemcy dodatkowo otrzymują pocztą decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia).

 • Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują pocztą decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.