Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Prawa Własności Intelektualnej

Informacje ogólne

Studia na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej adresowane są przede wszystkim do prawników. Mogą jednak uczestniczyć w nich także przedstawiciele innych zawodów zainteresowani tematyką studiów, np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych, firm produkujących oprogramowanie, działów badań i rozwoju, itp. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego). W przypadku osób nieposiadających wykształcenia prawniczego rekomendowany jest przed przystąpieniem do rekrutacji kontakt mailowy z kierownikiem Studium.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

80

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

5 300 zł

(1) 5300 zł – opłata jednorazowa, płatna do 15 października 2022 r.
5700 zł - opłata w systemie ratalnym (3 raty):
I rata (1900 zł) płatna do 15 października 2022 r.
II rata (1900 zł) płatna do 15 stycznia 2023 r.
II rata (1900 zł) płatna do 15 marca 2023 r.

Terminy rejestracji kandydatów w systemie IRK:
15 czerwca 2022 r. – 29 września 2022 r.
Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 30 września 2022 r.
Terminy składania dokumentów: 15 czerwca 2022 r. – 30 września 2022 r.
Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na Studia lub odmowie przyjęcia na Studia: do 7 października 2022 r.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, komercjalizacji dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Odrębne wykłady poświęcone są postępowaniom administracyjnym związanym z udzielaniem i utrzymywaniem praw własności przemysłowej oraz zagadnieniom postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej.

Co oferujemy

Program studiów obejmuje zarówno wykłady służące prezentacji tematyki własności intelektualnej, jak i seminaria służące prezentacji problemów szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej. Liczba godzin wymagana do ukończenia studiów podyplomowych wynosi 171 godziny i obejmuje udział we wszystkich wykładach przewidzianych w programie oraz w dwóch 12-godzinnych seminariach wybranych spośród trzech oferowanych seminariów. W razie fakultatywnego udziału w trzecim seminarium całkowita liczba zaliczonych godzin wynosi 183.

Kadra

Wśród wykładowców są:

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Monika Dąbrowska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Krystyna Szczepanowska–Kozłowska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Król–Bogomilska

dr hab.

dr hab.

Wojciech Machała

dr hab.

dr hab.

Łukasz Żelechowski

doc. dr

doc. dr

Teresa Grzeszak

doc dr

doc dr

Marek Waluga

dr

dr

Sylwia Wit vel Wilk

Ekspert Urzędu Patentowego RP

dr

dr

Krzysztof Wojciechowski

Sędzia Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego

Beata Piwowarska

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Piotr Pogorzelski

Przedmioty główne

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Prawo patentowe
 • Prawo znaków towarowych
 • Komercjalizacja dóbr osobistych
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych
 • Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie
 • Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe
 • Postępowanie administracyjne w sprawach własności przemysłowej oraz procedury graniczne jako środek ochrony praw własności intelektualnej
 • Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej; rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym
 • Prawnokarna problematyka własności intelektualnej
 • Prawa wyłączne do nowych odmian roślin
 • Podatkowe aspekty praw autorskich
 • Seminaria – dwa spośród trzech, do wyboru:
  • Własność przemysłowa
  • Prawo autorskie
  • Komercjalizacja dóbr osobistych

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent pozna kompleksowo tematykę własności intelektualnej, obejmującą przede wszystkim prawo autorskie wraz z prawami pokrewnymi, prawo własności przemysłowej, zagadnienia komercjalizacji dóbr osobistych oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.