Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

„Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika”

Informacje ogólne

Studia mają charakter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych (np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami występującymi w różnych rolach zawodowych).

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

50

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

5 200 zł

(1) opłata jednorazowa za całość studiów: 5200 zł, Istnieje możliwość płatności ratalnej: trzy raty po 1800 zł

Cel studiów

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie prawnika. O przyjęcie na Studia z zakresu sztuki komunikacji i wizerunku mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów. Studia, choć dedykowane prawnikom mogą być szczególnie przydatne absolwentom administracji i zarządzania. Minimum stawiane kandydatom – ukończenie studiów I stopnia.

Co oferujemy

Studia stanowią okazję do zapoznania się z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki. Charakteryzuje je również innowacyjna aktywna metoda zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów).

Kadra

Wśród wykładowców studiów są

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Hubert Izdebski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Marek Zubik

prof. UW dr hab.

prof. UW dr hab.

Radosław Pawelec

doc. dr

doc. dr

Elżbieta Łojko

dr

dr

Jagoda Bloch

dr

dr

Dobromir Dziewulak

dr

dr

Anna Jopek—Bosiacka

dr

dr

Adam Niewiadomski

dr

dr

Paweł Skuczyński

oraz trenerzy komunikacji, prezentacji i wizerunku.

Przedmioty główne

Program Studiów „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika” obejmuje 151 godzin dydaktycznych (w tym 102 godziny wykładów oraz aż 48 godzin warsztatów).

Przedmioty realizowane w ramach studiów zostały ujęte w cztery bloki tematyczne.

1. Blok językowy: Prawnik i jego język. Język prawa

W ramach bloku językowego realizowane będą (w formie wykładów i warsztatów) między innymi następujące tematy:

 • Dyskurs prawniczy z perspektywy prawnika pełniącego funkcję publiczną.
 • Komunikacja prawnik – legislator a prawnik – praktyk – problemy praktyczne.
 • Technika mowy – głos jako narzędzie pracy: trema, dykcja, intonacja, wyrazistość, komunikatywność (zajęcia z logopedą medialnym).
 • Kultura wypowiedzi prawniczej.
 • Retoryka, psychologia skutecznej komunikacji i edycja tekstów prawnych.
 • Pisma prawne w pracy prawnika i ich znaczenie dla skutecznej komunikacji.
 • Teksty i wypowiedzi prawne – poprawność merytoryczna i doskonałość formalna.
 • Przekład prawny i sądowy – specyfika tłumaczenia tekstów prawnych. Problem „europeizacji” polskich tekstów prawnych.
 • Komunikacja międzykulturowa w kontaktach zawodowych prawnika.

2. Blok etyczny: Etyka prawnika. Etyka zawodów prawniczych

W ramach bloku etycznego realizowane będą między innymi następujące tematy:

 • Zawody prawnicze jako zawody zaufania prawniczego.
 • Ścieżki kariery zawodowej prawników oraz wymiary sukcesu zawodowego prawników.
 • Świat wartości współczesnych prawników.
 • Etyka biznesu a etyka prawnicza.
 • Etyka poszczególnych zawodów prawniczych (adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników sądowych).

3. Psychologiczne aspekty budowania skutecznej komunikacji w zawodzie prawnika

W ramach powyższego bloku realizowane będą (większość w formie warsztatów) między innymi następujące tematy:

 • Budowanie wizerunku prawnika – aspekty psychologiczne, autoanaliza.
 • Komunikacja interpersonalna – kształtowanie kanału komunikacyjnego w relacjach interpersonalnych, nawiązywanie i utrzymywanie relacji, intymność i dystans w relacjach, relacje z klientem; style komunikacji a relacje biznesowe, warunki skutecznej komunikacji z osobami o różnych stylach komunikacji; typy komunikacji niewerbalnej i ich wpływ na wizerunek, czynniki kształtujące pierwsze wrażenie.
 • Wystąpienia i prezentacje w pracy prawnika – wystąpienia publiczne – przygotowanie do wystąpienia; wystąpienia sądowe – kryteria skuteczności, pożądany wizerunek i możliwości wprowadzenia zmian; prezentacje informacyjne i perswazyjne – przygotowanie i przeprowadzenie, badanie, uzasadnianie i przekazywanie własnych pomysłów, profesjonalne pomoce wizualne, prezentacje indywidualne i zespołowe.
 • Asertywność jako cecha komunikacji w zawodzie prawnika – trening asertywności – ocena własnej asertywności ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu pracowniczego, świadomość własnego potencjału, zasoby – źródła siły postawa i umiejętności, odmowa, wyrażanie przekonań i uczuć, radzenie sobie z krytyką i manipulacją, prośby i polecenia, język ciała.
 • Profesjonalne działanie prawnika w różnych kontekstach społecznych – prawnik w roli zwierzchnika, przywództwo – czyli zarządzanie relacjami w grupie; prawnik w roli członka grupy, role grupowe, efektywne działanie grupowe.
 • Motywacja i definiowanie celów. Motywacja indywidualna i grupowa w miejscu pracy.
 • Mnemotechnika, czyli sztuka skutecznego zapamiętywania i przechowywania informacji.
 • Profesjonalna stylizacja osoby (zajęcia z wizażystką).
 • Sztuka skutecznej komunikacji z perspektywy zawodowego aktora (zajęcia z zawodowym aktorem).

4. Protokół dyplomatyczny w pracy prawnika

W ramach powyższego bloku realizowane będą między innymi następujące tematy:

 • Precedencja – zasady protokolarnego ustalania pierwszeństwa (ważności) i starszeństwa podczas ceremonii, wizyt, spotkań, konferencji.
 • Etykieta – zasady protokolarnego zachowania urzędnika w życiu zawodowym. Powitania, pożegnania, przedstawianie siebie i innych.
 • Ceremoniał – organizacja i przebieg spotkań i uroczystości różnego szczebla, zaproszenia, miejsca w prezydium, etykieta flagowa.
 • Organizacja przyjęć – dostosowanie przyjęcia do wagi okoliczności, rozsadzanie i zachowanie przy stole, obsługa stołu.
 • Korespondencja, bilety wizytowe – podstawowe zasady prowadzenia korespondencji, elementy formalne pisma, nagłówek, inwokacja, zakończenie, podpis.
 • Ubiór a protokół dyplomatyczny – protokolarny „dress code”.

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagadnień komunikacji prawników występujących w różnych rolach zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku profesjonalnego prawnika, podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika.